12. Penitenzi u Sagrifiċċji


Ftit tal-jiem wara, waqt li konna mexjin bin-nagħaġ tagħna għal għonq it-triq, jien sibt biċċa ħabel li kien waqa’ minn xi karettun.  Ġbartu, u sempliċement hekk, irbattu ma’ jdejja.  Wara ftit indunajt li l-ħabel kien qed iweġġgħani.
“Ara, dan iweġġa’!” jien għidt lill-kuġini tiegħi.  “Aħna nistgħu norbtuh ma’ qaddna u noffru dan is-sagrifiċċju lil Alla.”
It-tfal imsejkna mill-ewwel qablu ma dan is-suġġeriment tiegħi.  Aħna mbagħad bdejna naqsmuh bejnietna t-tlieta, billi qiegħdnih fuq ġebla u nagħtuh daqqiet bix-xafra taqta’ ta’ biċċa ġebla oħra li qdietna minflok sikkina. Jew minħabba l-ħxuna jew il-ħruxija tal-ħabel, jew minħabba li aħna xi kultant issikkajnih iżżejjed, dan l-istrument ta’ penitenza sikwit ikkawżalna tbatija tal-biża’.  Minn żmien għal ieħor, Ġaċinta ma kenitx tiflaħ iżżomm id-dmugħ, tant kien kbir l-uġigħ li kkawżalha.  Kull meta jien ħeġġiġtha biex tneħħih, hi wieġbet: “Le!  Irrid noffri dan is-sagrifiċċju bħala tpattija lill-Mulej Tagħna, u għall-konverżjoni tal-midinbin.”
Darb’ oħra konna qegħdin nilgħabu, naqtgħu ix-xtieli żgħar mill-ħitan u ngħaffġuhom bejn idejna biex nisimgħuhom ifaqqgħu.  Waqt li Ġaċinta kienet qed taqta’ dawn ix-xtieli, mid-dehra qabdet xi ftit ħurrieq u tniggżet.  Bilkemm laħqet ħasset l-uġigħ li ma għafsithomx iktar f’idejha, u qaltilna: “Ara!  Ara!  Hawn xi ħaġa oħra li biha nistgħu ngħakksu lilna nfusna!”  Minn dak inhar, ħadna d-drawwa li kultant nolqtu saqajna apposta mal-ħurrieq, sabiex noffru lil Alla iktar minn dawn is-sagrifiċċji.
Jekk m’inix sejra żball, kien matul dan ix-xahar li qbadna d-drawwa li nagħtu lit-tfal iż-żgħar foqra, l-ikel tagħna ta’ nofsinhar, kif diġà iddeskrivejt lill-Eċċellenza Tiegħek fir-rakkont tiegħi dwar Ġaċinta.  Kien matul dan ix-xahar ukoll, li ommi bdiet tħossha ftit iktar fil-paċi.  Kienet tgħid: “Li kieku kien hemm imqar xi persuna oħra li rat xi ħaġa, kieku, forsi kont nemmen!  Iżda fost dawk in-nies kollha, huma l-uniċi nies li raw xi ħaġa!”
Issa, matul dan ix-xahar li għadda, diversi nies bdew jgħidu li kienu raw affarijiet differenti.  Xi wħud kienu raw lill-Madonna, oħrajn, diversi sinjali fix-xemx, u l-bqija.  Ommi qalet: “Qabel jien kont naħseb, li jekk ikun hemm imqar xi persuna oħra li rat xi ħaġa, imbagħad kont nemmen; iżda issa, tant nies jgħidu li raw xi ħaġa, u jien xorta ma nemminx!”  Dik il-ħabta, missieri wkoll beda jaqbeż għalija u jsikket lil dawk li bdew iċanfruni; kif kien imdorri jgħid: “Aħna ma nafux jekk hix verità, iżda lanqas ma nafu jekk hix gidba.”
Kien dak iż-żmien li z-ziju u z-zija, imdejqin mill-fittaġni żejda ta’ dawk il-barranin kollha li kienu l-ħin kollu jridu jarawna u jkellmuna, bdew jibgħatu lil binhom Ġanni biex jirgħa l-merħla, u huma stess baqgħu id-dar ma Ġaċinta u Franġisku.  Ftit wara, spiċċaw biex biegħu in-nagħaġ għalkollox.  Minħabba li ma kontx nieħu gost bil-kumpanija ta’ ħadd iktar bdejt noħroġ waħdi bin-nagħaġ.  Kif diġà għedt lill-Eċċelenza Tiegħek, kull meta kont inkun fil-qrib, Ġaċinta u ħuha kienu jiġu ħdejja; u meta il-mergħa kienet tkun il-bogħod huma kienu jkunu jistennewni meta nkun rieġa’ lura lejn id-dar.  Tassew nista’ ngħid li dawn kienu tassew jiem sbieħ.  Waħdi, qalb in-nagħaġ tiegħi, sew fuq il-qċaċet tal-għoljiet jew isfel fil-qigħan tal-widien, jien ikkontemplajt is-sbuħija tas-smewwiet u raddejt ħajr lil Alla t-tajjeb għall-grazzji kollha li kien xerred fuqi.  X’ħin il-leħen ta’ waħda minn ħuti fixkel is-solitudni tiegħi, li għajjtitli biex immur lura d-dar sabiex inkellem lil xi persuna jew oħra li kienet ġiet tistaqsi għalija, ħassejt dispjaċir kbir, u l-faraġ waħdieni kien li nkun nista’ noffri wkoll sagrifiċċju ieħor lill-għażiż Mulej tajjeb tagħna.
Jum wieħed, tlett irġiel ġew biex ikellmuna.  Wara li għamlulna l-mistoqsijiet tagħhom, li kienu kollox barra ta’ gost, huma telqu b’dan il-kumment: “Qisu li tiddeċiedu li tgħidu dak is-sigriet tagħkom.  Jekk le, l-Amministratur għandu f’moħħu li jneħħilkom ħajjitkom!”  Ġaċinta, wiċċha jixgħel bil-ferħ li bl-ebda mod ma ppruvat taħbi, qalet: “Hekk tajjeb!  Jien tant inħobb lill-Mulej Tagħna u lill-Madonna, u b’hekk dalwaqt se narawhom!”  Xterdet ix-xniegħa li l-Amministratur tassew kien bi ħsiebu joqtolna.  Dan ġiegħel lil ziti, li kienet miżżewġa u kienet toqgħod Casais, tiġi d-dar tagħna apposta biex teħodna magħha d-dar tagħha, għax kif fissret hi: “Jien ngħix f’distrett ieħor u, għalhekk, dan l-Amministratur ma jistax imisskom hemm.”  Iżda l-pjan tagħha qatt ma seħħ, għax aħna ma ridniex immorru, u weġibna: “Jekk joqtluna, xorta waħda; immorru l-Ġenna!

No comments:

Post a Comment