Kif Nara l-Messaġġ Matul iż-Żmien fid-Dawl tal-Ġrajjiet


Dan hu l-aħħar ktieb minn Swor Luċija.  Għalkemm ktieb żgħir, dan huwa ġabra tal-ispiritwalità matura tagħha.

F’dan il-ktieb żgħir, Swor Luċija tikkonċentra fuq l-essenzjali: l-għixien tal-virtujiet teologali.  Hija tidher ħsiebha għal kollox f’Alla, b’fidi li ma tiċċaqlaqx li tħalliha dejjem miftuħa għat-tama, wkoll meta bl-għajnejn tal-bnedmin tidher impossibbli.  ‘Minn dawn il-ġebel Hu jista’ jqajjem ulied għal Abraham’, kif tfakkarna hi.  Fidi f’Alla dejjem titkattar, ‘li jgħażel lil dawk li huma mwarrba mill-bnedmin’ biex ikunu l-istrumenti tiegħu, tgħamilha kapaċi biex tkun dejjem lesta għat-twettieq tal-wegħdiet: ir-rebħa tal-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija u l-waqa’ tal-komuniżmu ateju.

Filwaqt li Swor Luċija mmaturat, il-ħajja spiritwali tagħha saret dejjem iżjed sempliċi, ċċentrata għal kollox fuq l-imħabba.  ‘Għaliex hi l-imħabba li tnaddafna, tagħtina d-dinjità u tgħaqqadna ma’ Alla,’ tgħidilna hi.  Hi tara t-triq tagħha ċara: ‘Din hija t-triq tiegħi, li niċħad lili nnifsi, inħaddan is-salib li l-Mulej tani, għall-imħabba Tiegħu u ta’ l-oħrajn minħabba fiH.’  Dan jiġri lin-nies spiritwali kollha.  Fl-aħħar huma jsibu l-qofol tagħhom.  U dan il-qofol sikwit jinbidel f’talb.  Dan iseħħ fl-Imgħallem innifsu.  Id-dixxipli jistaqsuh biex jgħallimhom jitolbu kif Ġwanni l-Battista kien għallem lid-dixxipli tiegħu; u Ġesù jgħallimhom jitolbu l-Missierna li hija ġabra tal-Evanġelju tiegħu, tal-ispiritwalità li tat il-ħajja lil ħajtu.  L-istess ħaġa jiġri lill-imgħallmin kollha ta’ Israel.

Swor Luċija, wkoll, għandha t-talba tagħha, mgħallma lilha mill-Anġlu.  Din it-talba tat il-ħajja lill-ħajjitha tant li l-ħajja tagħha kollha saret talba.  It-talba lill-Imqaddsa Trinità “kienet għalija ħolqa kbira fl-għaqda tiegħi ma’ Alla, ħolqa li tħaddanni, żżommni, u mnaqqxa f’qalbi b’mod li ma titħassarx: Trinità Qaddisa, Alla wieħed veru, li fih nemmen, fiK nittama; naduraK u nħobboK; ilqa’ l-imħabba tiegħi u l-adorazzjoni umli tiegħi.”  Dan il-ktieb żgħir ta’ Swor Luċija, l-frott matur ta’ ħajja li saret talba, huwa rigal mogħti minn Alla lill-Knisja tiegħu.

Fid-daħla ta’ dan il-ktieb, Fr. Jeremias jiddeskrivi kif hu ordnalha biex tikteb u kif, minħabba f’hekk, Swor Luċija taħt l-ubbidjenza qabdet il-pinna tagħha u bdiet tikteb dan il-ktieb, li hi ħalliet mhux mitmum.
Il-Messaġġ ta’ Fatima
Swor Marija Lucia ta’ Ġesù u talb Bla TebgħaKif Nara l-Messaġġ
Matul iż-Żmien
fid-Dawl tal-Ġrajjiet

Coimbra Carmel
Secretariado dos Pastorinhos, Fatima

Daħla

Fis-sena 1972, bdiet storja li ġiet fi tmiemha fis-sena 2000.  Kien fis-sena 1972 li l-komunità tas-Sorijiet Karmelitani ta’ Coimbra għażluni biex inkun il-konfessur tagħhom.  Hawnhekk iltqajt ma’ Swor Luċija għall-ewwel darba.  Kont diġa ltqajt fil-parlatorju mas-Sorijiet l-oħra, inkluża Swor Luċija.  Madankollu, din il-laqgħa kienet differenti.  Din kienet laqgħa fil-fidi.

Dak iż-żmien kont għadni ġdid f’dawn l-affarijiet.  Li nersaq lejn Karmelitana kien, għalija, qisu ersaqt lejn Santa Tereża l-Omm Qaddisa tagħna.  Iżda din is-Soru kellha magħha dijadema speċjali – hi kienet waħda mill-viżjonarji ta’ Fatima.  Madankollu, billi għaliha kollox kien sempliċi ħafna u għal kollox naturali, – hi kienet is-sempliċità nnifisha – l-ħidma saret iktar faċli.  Aħna fhimna lil xulxin perfettament.  Il-fiduċja kienet miż-żewġ naħat.  Kull meta Swor Luċija ltaqgħet ma’ Karmelitan li kien devot tal-Madonna u kellu l-Fatima għal qalbu, ma rridx ngħid li titlef rasha, iżda kienet tifraħ, u ma kenitx tieqaf qabel ma tkun involviet lilu wkoll fil-ħidma tagħha, li twassal il-Messaġġ tal-Madonna.  U hekk ġara.

Bħala Karmelitan u surmast tan-novizzi, kif dak iż-żmien kienet il-missjoni tiegħi fl-Ordni, lili kien jinterssani kull ma kien Karmelitan u speċjalment f’kull min kien juri ġibda għal Karmelu.  Billi Swor Luċija kienet ġiet mingħand is-Sorijiet ta’ Santa Dorotea, u daħlet fil-Karmelu f’eta matura, jien ma stennejtx li nsibha daqshekk iċċentrata fuq l-ispiritwalità Karmelitana u daqshekk ħabiba tal-Ordni.  Għalija, din kienet kawża ta’ ammirazzjoni u għamlitha faċli biex nifhmu lil xulxin.  Billi aħna konna nitkellmu bis-sinċerità ma’ xulxin – tassew is-sinċerita kienet waħda mill-kwalitajiet tagħha – aħna tkellimna dwar dak li kien ġara u dwar il-kontenut tal-Messaġġ.

Bis-saħħa tal-formazzjoni tiegħi u ta’ dak li stajt nosserva, jien rajt li Alla jindaħal f’mumenti fil-ħajjiet tal-bnedmin f’modi li huma stess ma jifhmuhomx u, għalhekk, ma jkunux jafu jispjegaw min x’hiex ikunu għaddew.  Oħrajn, madankollu, jifhmu x’ikun jiġri, iżda ma jkunux jafu kif “jesprimuh”, filwaqt li oħrajn jifhmu u huma kapaċi jikkomunikaw dak li jkunu fehmu.  Xi drabi, dan l-għarfien huwa aktarx “konfuż” u bil-mod.  Maż-żmien, u bl-iżvilupp spiritwali tal-persuna, il-messaġġ isir iktar ċar.

F’dan il-każ għandna quddiemna tlett itfal li kienu “milqutin” ħafna mis-sopranatural.  Xbieha tiġi wara xbieha, li hu normali.  Dan hu kif Alla jaħdem mat-tfal.  Ftit wara, tnejn mit-tfal, Franġisku u Ġaċinta, kienu meħudin fil-ġenna.  Baqa’ biss Luċija.  Huwa mistenni li l-waħda li baqgħet għanda tikseb tagħrif tal-messaġġ li hi ma kellhiex qabel, u li hi bil-mod il-mod titgħallem tfisser ix-xbihat.  Jekk ir-rivelazzjoni t’Alla hija dinamika u progressiva, aħna nistgħu ngħidu l-istess ħaġa mill-għarfien tagħha.

Snin qabel, Luċija kienet diġa kitbet dokument, fuq talba tal-Mastru Ġenerali tal-Ordni, li wara sar Kardinal Ballestrero, meta hu żar Coimbra fis-sena 1955.  Dan id-dokument kien mibgħut Ruma fuq ordni tal-Papa Pawlu VI, iżda baqa’ minsi fl-arkivji tal-Vatikan.  Fid-dawl ta’ din is-sitwazzjoni, jien issuġġerejt lil Swor Luċija biex ġaladarba hi ma kenitx kitbet id-dettalji kollha mill-bidu dwar il-Messaġġ, hi kellha tikteb: ‘Kif jien issa nara l-Messaġġ mal-medda taż-żmien u fid-dawl tal-ġrajjiet.’

Billi jien kont naf, bejn wieħed u ieħor, kemm dak li kien hemm miktub fil-ktieb li kien jinsab fl-arkivji tal-Vatikan kif ukoll l-istil li bih kien inkiteb, jien issuġġerejtilha li hi kellha tikteb ieħor bi stil differenti.  Jien ħassejt li dan kellu jkun inqas dottrinali u iktar biografiku.  Billi hi kienet l-ewwel waħda li rċeviet il-Messaġġ, hi kienet ukoll l-ewwel waħda li għexitu.  Jien għalhekk tlabtha biex tidħol għal din il-ħidma u iżżewwaqha bl-esperjenza tagħha nfisha.  Hija dehret li kien fuq qalbha li tagħmel dan.

Minħabba, li matul it-taħdita tagħna, kien hemm ħwejjeġ iktar importanti li ħassejna l-ħtieġa li niddiskutu, bħal Memoirs tas-Soru dwar missierha u ommha, u wkoll it-tweġiba tagħha għal kwestjonarju twil, din il-ħidma partikulari tħalliet għal ‘iktar tard’.  Dan l-‘iktar tard’ spiċċa biex kien ħafna tard.  Hija mbagħad qabdet taħdem b’rieda sħiħa, billi hi kienet tifraħ b’kull ħaġa li setgħet tgħin l-għarfien tal-Messaġġ, iżda sa dan it-tant kien fadlilha ftit enerġija.  Hi lmentat li tħossha għajjiena, u għalkemm kellha xewqa kbira li tara il-ħidma tagħha mitmum, in-nuqqas ta’ ħila tagħha żammitha.  Kollox sew, Swor Luċija, aħjar tieqaf.  U id-dokument intemm f’dak il-mument.

P. Jeremias Carlos Vechina,
Karmelitan Skalz
Fatima, 13 ta’ Frar 2006

Taħt Ubbidjenza

Fil-15 ta’ Mejju 1982, jien kont fil-Karmelu ta’ Fatima, nistenna biex fid-19 ta’ Mejju nerġa’ lura għal Karmelu tagħna ta’ Coimbra.  Dan wara li ħadt sehem fil-pellegrinaġġ il-kbir fit-13 tax-xahar, u kelli x-xorti li nitkellem personalment u fil-privat mal-Qdusija Tiegħu, il-Papa Ġanni Pawlu II.  Dak in-nhar stess fil-għaxija, l-Provinċjal tagħna P Jeremias Carlos Vechina, ġie fil-Karmelu biex ikellimni dwar diversi ħwejjeġ, inkluż is-sinifikat tal-Messaġġ, l-ispiritwalità tiegħu u l-mod kif xtered mad-dinja.

Fi tmiem it-taħdita tagħna l-Provinċjal staqsieni: “Inti ktibt id-dettalji kollha mill-bidu dwar il-Messaġġ?”  Jien weġibt li ma kontx, għax meta ktibt il-Memoirs, għamilthom b’għaġġla kbira, u ma kellix żmien nidħol f’ħafna dettalji.

Il-Provinċjal imbagħad qalli: “Mela jkollok tagħmlu issa, tfisser kif inti tara l-Messaġġ issa wara daż-żmien u fid-dawl ta’ dak li ġara.”

Jien fissirt id-diffikultajiet li kelli, partikularment in-nuqqas ta’ ħin.  L-Eççellenza tiegħu wieġeb: “Ikollok tagħmlu issa b’liema mod tista’ tlaħħaq, sabiex ittemm il-ġrajja tal-Messaġġ u offri lil Alla dan is-sagrifiċċju ieħor, magħmul għall-imħabba Tiegħu u tal-Madonna, għax huma t-tnejn jistħoqqilhom.”

Jiena ħsibt dwar dak li qal il-Provinċjal u daħalli dubju f’moħħi.  Fid-dawl tar-regoli magħmulin mis-Santa Sede dwari, nista’ nagħmel dil-ħidma mingħajr il-permess tagħha?  Kienu ordnawli ma nitkellimx dwar id-Dehriet.  Nikteb dwarhom ukoll ma jkunx agħar?

Billi, dak iż-żmien, ma stajtx nagħmel dil-ħidma minħabba l-korrispondenza numeruża li kienet inġabret matul il-qagħda tiegħi f’Fatima, warrabtha fil-ġenb sa meta nkun f’qagħda li nagħmilha, u fl-intervall ikolli ż-żmien naħseb, nitlob, u nsejjaħ id-dawl ta’ Alla, u l-parir ta’ oħrajn, fuq id-dubju li ġieni f’moħħi dwar ir-regoli imposti fuqi mis-Santa Sede, u l-bqija.

Fil-11 ta’ Frar 1983, il-Patri Provinċjal żar il-Karmelu tagħna ta’ Coimbra.  Hu kellimni u staqsieni kif kont sejra fil-ħidma li kien fdali.  Jien għedtlu li sa dak il-ħin ma kont għadni għamilt xejn dwarha, kemm minħabba n-nuqqas ta’ ħin kif ukoll minħabba d-dubju li ġieni f’moħħi, li kien kif ġej: fid-dawl tar-regoli imposti mis-Santa Sede dwari – jiġifieri li jiena ma għandix nitkellem dwar id-Dehriet – għandi naqbad nikteb mingħajr il-permess tagħhom?

Il-Provinċjal fisser li kont nista’ nagħmel dan, għaliex li titkellem dwar xi ħaġa kienet ħaġa u li tikteb dwarha kienet ħaġa oħra.  Huwa fissirli wkoll li ċ-ċaħda ma kenitx tgħodd għall-konfessur tiegħi jew għad-direttur spiritwali tiegħi, u li r-regoli ma kellhomx jittieħdu bħala impożizzjoni iżda aktar bħala protezzzjoni u għajnuna.

Fit-13 ta’ Marzu, 1983, il-konfessur tagħna, P. Pedro Lourenço Ferreira, meta temmejt il-qrara u kont qed inkellmu dwar xi ħwejjeġ marbutin mal-Messaġġ, ħasadni billi tani l-istess ordni, jgħid li kien meħtieġ li nikteb fid-dettal kull ma hu marbut mal-Messaġġ u kif jien narah issa, fid-dawl tal-mogħdija taż-żmien u l-ġrajjiet.

Għalkemm dan l-ordni mill-konfessur tiegħi u s-Superjur Ġenerali tagħna jien ħadtu bħala wirja tar-rieda ta’ Alla, jien xorta waħda ridt inkun żgura li stajt nagħmel hekk.  U billi sirt naf li l-Eminenza Tiegħu, l-Kardinal Eduardo Pironio, kien ġej jagħti l-irtir ta’ kull sena tal-komunità, jien stennejt biex nikkonsulta ma’ l-Eminenza Tiegħu dwar dak li kont mitluba nagħmel, u dwar x’kienu r-regoli tas-Santa Sede, u dwar dak li kien qalli s-Superjur Ġenerali tagħna.  Leminenza Tiegħu wieġeb billi qalli li dak li qal il-Provinċjal kien sewwa, u li kien veru li “titkellem kienet ħaġa, u li tikteb kienet oħra, għalhekk, mhux biss kont ħielsa li tikteb iżda kont fid-dmir li tagħmel hekk.  Mela aqbad u għamlu”.  Qalli: “Jien, ukoll, nordnalek bħala d-direttur ta’ dawn l-eżerċizzi spiritwali u wkoll bħala l-Prefett Maġġur tas-Sagra Kongregazzjoni għar-Reliġjużi.”  U hu tenna: “Dak li qallek il-Provinċjal hu sewwa: r-regoli jgħidu li inti ma għandekx titkellem iżda ma jċaħħdukx milli tikteb, għaliex huwa ħaġa li titkellem u hija oħra li tikteb.” (9 ta’ Settembru 1983).


Fid-dawl ta’ din it-tweġiba, ma għandix nitnikker iktar, iżda nobdi bil-fidi, t-tama u l-imħabba, ċerta li din hija r-rieda ta’ Alla.  Għalhekk, Mulej, se mmur f’riġlejn l-altar tiegħek biex noffrilek din il-fjura wkoll, miġbura fil-ġnien tal-Imħabba tiegħek, iżda miġbura minn siġra tal-ward mimlija xewk, sabiex ixxerridha fit-triqat tiegħek u tiegħi, wkoll jekk il-petalli huma mistmerra, maqbudin u mtajjrin ma’ l-art mir-riħ, mirfusin taħt is-saqajn minn min jgħaddi, bħall-aħħar fdalijiet tiegħi nnifsi.


Ikolli nagħmel dil-ħidma ftit ftit, billi għandi ftit minuti x’inwarrab għaliha, dejjem nafda fl-għajnuna tal-Ispirtu s-Santu Divin u fil-ħarsien matern tal-Qalb Bla Tebgħa ta’ Marija: “Il-Qalb Bla Tebgħa Tieghi se tkun il-kenn tiegħek u t-triq li twasslek għand Alla.”

San Irinew jgħid li l-ħajja tal-bniedem hija l-glorja ta’ Alla, u l-ħajja tal-bniedem hija d-dehra ta’ Alla.  Jekk id-dehra ta’ Alla tagħti l-ħajja lil kull ma jeżisti fid-dinja, iktar u iktar id-dehra tal-Missier, permezz tal-Kelma, tagħti l-ħajja lil dawk kollha li jaraw lil Alla.

Hu fuq din id-dehra ta’ Alla, permezz tal-fidi, li jiena se nwaħħal ħarsti, għaliex huwa f’Alla li nsib il-bidu li ma għandux bidu, għaliex f’Alla la hemm imgħoddi u lanqas ġejjieni, kollox hu preżent fid-dawl tal-Eżistenza immensa tiegħu, bħallikieku qed isir f’dak il-mument stess.

B’hekk jien nara l-Messaġġ dejjem preżenti fl-Eżistenza immensa ta’ Alla, biex jintbagħat lid-dinja fil-jum u s-siegħa predestinata minnU skond il-ħsiebijiet u l-pjanijiet tal-Ħniena tiegħu bla tarf, f’għamla ta’ sejħa oħra għall-fidi, għat-tama u għall-imħabba.  Dan ifakkarni f’passaġġ mill-Għanja tal-Għanjiet: “L-imħabba bħall-mewt hi qawwija, u l-għira hi kiefra daqs il-qabar.  Ix-xrariet tagħha huma xrar tan-nar, fjamma divina.  Ilmijiet kbar ma jaqtgħux l-għatx tal-imħabba, lanqas l-għarrar ma jista’ jgħarraqha.” (Għan. 8:6b-7).

Kienet il-qawwa ta’ din l-imħabba li għal darba oħra ġibdet il-ħarsa ta’ Alla lejna, sabiex jiġbidna u jerfgħana l-fuq lejH.  Li tixrob minn din l-għajn ta’ ilma ċar daqs il-kristall, għajn tal-ħajja, tal-grazzja, tal-qawwa, u tad-dawl, li jgelgel l-isfel mis-Sema lejn l-art, isejħilna biex nixorbu minn dan l-ilma u nieklu minn dan il-ħobż, sabiex qatt aktar ma jaqbadna l-ġuħ u l-għatx.  “Kull min jixrob mill-ilma li nagħtih jien ma jqabdu qatt il-għatx” (Ġw 4:13) “kull min jiekol min dan il-Ħobż ma jaqbdu qatt il-ġuħ.”

“Kull min jemmen fija għandu l-ħajja ta’ dejjem.  Jiena l-Ħobż tal-ħajja ...  Dan hu l-ħobż li jinżel mis-sema sabiex kull min jieklu ma jmutx.  Jiena l-Ħobż ħaj li niżel mis-sema.  Kull min jiekol minn dan il-Ħobż jgħix għal dejjem; u lĦobż li jien nagħti għall-ħajja tad-dinja huwa ġismi.” (ara Ìw 6:47-52).

B’hekk nitolbok, Mulejja u Alla tiegħi, sabiex din il-ħidma tkun għalik bħala innu ieħor ta’ gratitudni u tifħir etern tal-imħabba tiegħek għalija.


Huwa diffiċli biex nikteb, illum, dwar kif nara l-Messaġġ fid-dawl tal-ġrajjiet kollha li saru u ż-żmien li għadda.  Iżda jien se nipprova nagħmel dan b’ubbidjenza, nafda fl-Ispirtu s-Santu Divin u fil-ħarsien matern tal-Omm tas-Sema li, daqs li kieku kont tifla żgħira, taqbadli jdejja u tmexxi l-pinna tiegħi sabiex nikteb dak biss li jaqbel mar-rieda ta’ Alla, għat-tifħir u glorja tiegħu.

Jekk nimxi wara l-Imgħallem Divin li qal: “Jiena t-Triq, il-Verità u l-Ħajja”, Huwa jmexxi l-passi tiegħi u ma jħallinix nitbiegħed mit-triq tal-Verità u l-Ħajja li huwa Hu.


Kif nara l-Messaġġ matul iż-żmien u mingħajr żmien, għaliex fil-pjanijiet ta’ Alla, fid-Dawl tal-Esseri bla tarf tiegħu, dan dejjem kien bħallikieku kien qed jiġri issa, f’dan il-mument stess, eżatt fil-mument predestinat minnu għal dak il-jum, dik is-siegħa u l-waqt, għax, fil-mera bla tarf tal-Esseri Divin tiegħu, kollox hu preżenti mingħajr imgħoddi jew ġejjieni.

Għalhekk sa minn qabel kull żmien, meta d-dinja stess ma kenitx teżisti, il-Mulej diġà kellu quddiemu dak il-post li ma jilqgħekx, li Hu biss seta’ jagħżel għad-Dar ta’ Alla u l-Arka tal-Patt bejn Alla u l-popli kollha ta’ rieda tajba.  Bħalma qalu l-Anġli meta twieled Ġesù: “Sliem fl-art lil dawk kollha ta’ rieda tajba”.

Li kieku kellha tintagħżel mill-bnedmin, kienet titwarrab mill-ewwel.  Aħseb ftit: għall-messaġġ bħal dan, għolja fil-kampanja, post kollu ġebel, nieqes minn kull sbuħija naturali, mingħajr ebda mezz ta’ trasport, mingħajr ebda lqugħ ta’ xejn biex iħares lin-nies mis-sħana tax-xemx fis-sajf jew mix-xita bil-qliel, mill-kesħa u mit-tempesti bir-ragħad u s-sajjetti fix-xitwa, min-nida ta’ filgħodu kmieni fil-jiem bix-xita.

Il-biċċa l-kbira tan-nies kienu jqisuh dan bħala ġenn feroċi; ħadd mhu se jmur hemm!

Iżda fil-fatt, dak li jwarrbu l-bnedmin hu dak li jagħżel Alla, għax tiegħu hi s-setgħa, l-għerf, il-grazzja u l-qawwa li taħdem fl-erwieħ, li tqanqalhom u tmexxihom fejn jixtieq Hu; Hu biss jista’ jqajjem ulied lil Abraham (ara Mt. 3, 9) sabiex ikunu l-Poplu tiegħu, ġejjin mit-truf tal-art biex jinxteħtu b’wiċċhom fl-art f’riġlejh, magħqudin fl-istess talba, jagħmlu penitenza, jitolbu maħfra, grazzji u faraġ għalihom infushom u għal ħbiebhom u qrabathom imbegħda; jaħfru, u jkantaw innijiet ta’ radd il-ħajr, talb u tifħir lil Alla tagħna l-Għoli u l-Mulej ta’ kull ma jeżisti, u lill-Omm tiegħu u tagħna, li hu bagħat bħala ħabbara tas-sliem, tal-grazzja, tal-maħfra u tal-imħabba biex itterraq madwar id-dinja, bħala Ragħajja u Omm tal-Poplu tagħha, biex iġġorr f’Qalbha d-dawl tal-fidi, tat-tama u tal-imħabba li jħeġġeġ għalina fil-Qalb ta’ Alla, l-Mulej u l-Feddej tagħna.

Għalhekk aħna nistgħu naraw kif Hu biddel dik ir-roqgħa fil-kampanja f’art ta’ sliem, penitenza u talb, fejn ġmiegħi kbar ta nies imorru bi ħġarhom għatxana għall-fidi, għat-tama u għall-imħabba, sabiex jixorbu mill-għajn tal-Ilma ħaj li jissodisfa u jfawwar għall-ħajja ta’ dejjem.  Hu l-kanal tal-grazzja li jsaqqi l-art kollha li tixxennaq għas-sliem, għas-safa, għad-dawl u għall-imħabba; huwa l-ilma li dwaru Ġesù kellem lill-mara Samaritana: “Kull min jixrob mill-ilma li nagħtih jien ma jaqbdu qatt il-għatx.  Kull min jiekol minn dan il-Ħobż ma jaqbdu qatt il-ġuħ, għax go fih huwa jkollu l-ħajja ta’ dejjem. (ara Ġw. 4, 14 u 6, 51).

Għalhekk jien nitolob u ngħanni mas-salmista.  “Il-Mulej iħares l-isfel mis-sema lejn l-art” (ara S. 32).

Jalla l-Mulej ibierek lill-poplu tiegħu bis-sliem” (S. 28, 11).


Dak li għidt dwar l-għażla tal-post minn Alla, ngħidu wkoll għall-għażla tal-istrumenti li Hu għażel biex juża sabiex iwettaq il-pjan tiegħu tal-ħniena bla qies għall-umanità mġarrfa.

Hu għażel tfal li kienu tant foqra u bla skola li n-nies kienu jwarrbuhom bħala li ma kienux kapaċi għall-missjoni bħal dik.  Iżda t-triqat ta’ Alla mhumiex it-triqat tal-bnedem; Hu jagħżel li jinqeda b’dak li ma jiswa xejn, għax tiegħu huwa l-għerf, l-għarfien, il-qawwa u x-xewqa, li jikkomunika lil min jagħżel Hu.  Dak li Hu jrid huma qlub safja, li fihom iwettaq dak li jogħġob lilu: “Imberkin ta’ qalbhom safja, għax huma jaraw lil Alla.”  Hu lil dawn li l-Mulej jirrivela lilu nnifsu, juri biċ-ċar lilu nnifsu, kemm biex ibbiddilhom skond il-pjanijiet tal-Ħniena tiegħu, u wkoll biex juri li mhux huma, iżda l-grazzja ta’ Alla li taħden fihom.  B’dan il-mod, il-Mulej juri li l-ħidma hi tiegħu u mhux dik tal-istrumenti dgħajjfa li hu jkun għażel; għal Alla hu biżżejjed li dawn l-istrumenti jħallu lilhom infushom ikunu ffurmati, mibdula u immexxijin mill-grazzja li taħdem fihom, tnaqqax fi qlubhom safja u bla ħtija ix-xbihat tal-preżenza tiegħu, it-tqanqil tal-grazzja tiegħu, u l-istimolu tal-imħabba tiegħu.  Hi kollha kemm hi l-ħidma tiegħu.  Alla Hu l-artist li jfassal u jpinġi din l-istampa sabiħa li d-dinja kollha tara, tosserva u tikkontempla bi stagħġib, xi wħud bil-fidi u oħrajn mingħajra, iżda ma jistgħux jiċħdu – bis-sinċerità kollha – r-realtà li jaraw għajnejna, u li fl-istess ħin hija prova oħra tal-eżistenza tal-veru Alla wieħed, li hu ikbar minn kull ma jeżisti u li kien maħluq minnU għal ġid tagħna, u ta’ dan kollu huwa Hu l-Mulej l-għoli u l-waħdieni, li jaħkem, imexxi u jippreserva l-ħwejjeġ kollha fi ħdan il-liġijiet li, sa mill-bidu, Hu ordna għal kull waħda mill-ħlejjaq li teżisti.  Hawn naraw is-setgħa bla tarf tal-Esseri bla qies tiegħu.

Dan hu dak li l-Mulej qal lil Mosè biex jgħid lill-poplu meta hu staqsih Ismu:  “Għidilhom li Jien hu dak li hu.”

Alla biss jista’ jgħid min Hu, għax Hu kien minn dejjem, Hu jeżisti llum u għal dejjem.

Aħna ma nistgħux ngħidu min aħna, għax illum neżistu u għada nieqfu neżistu u ngħibu fix-xejn tal-qabar, ukoll jekk meta nħallu d-dinja, nibqgħu neżistu fl-eternità, ferħana jew imdejjqa, skond ma jkun stħoqqilna bil-ħidmiet tajba jew ħżiena tagħna, magħmulin bil-fidi, bit-tama u bl-imħabba, jew għamilnihom bin-nuqqas ta’ twemmin, bil-materjaliżmu, bl-egoiżmu, bid-diżonestà, bil-mibgħeda, bil-ħdura, bil-vendikazzjoni, bl-inġustizzja, bin-nuqqas ta’ lealtà u ta’ mħabba lejn l-oħrajn, eċċ.  Dan kollu jista’ jħejjilna eternità mdejjqa, u waħda li għaliha kull wieħed minna hu personalment responsabbli.

Alla huwa dejjem Missier ħanin u li jagħder, twajjeb ma’ dawk li jindmu sinċerament, jitolbu maħfra u, filwaqt li jagħmlu penitenza, jbiddlu ħajjithom.

Alla għamilna ħielsa; għalhekk kull wieħed minna jmur fejn twassalu t-triq li jkun għażel b’mod ħieles.

Dan hu li jgħidilna Kristu fl-Evanġelju: “Idħlu mill-bieb id-dejjaq; għax wiesa’ l-bieb u ħafifa t-triq li twassal għat-telfien, u ħafna huma dawk li jaqbdu lilha.  Għax dejjaq huwa l-bieb u iebsa t-triq li twassal għall-ħajja, u ftit huma li jsibuha.” (Mt. 7, 13-14).

Jekk xi ħadd irid jiġi warajja, għandu jiċħad lilu nnifsu, jerfa’ salibu u jimi warajja.” (Mt. 16, 24)

Kien minn din it-triq li l-Mulej mexxa lil dawk li hu kien għażel.

Bħalma daqqaq ta’ kitarra jintona l-kordi tiegħu sabiex idoqq bl-armonija, hekk Alla jħejji l-istrumenti li Hu jkun għażel sabiex id-diwi tal-Messaġġ tiegħu jasal b’mod melodjuż sat-trufijiet tal-art.

Alla beda t-tħejjija tal-istrumenti li Hu kien għażel meta huma kienu, għalkollox bla ħsieb ta’ xejn, jitolbu u jilgħabu, billi ordna biex jgħaddi minn quddiem għajnejhom, b’mod ġentili u bil-mod, dak li deher qisu sħaba bajda żgħira tas-silġ, iżda tiddi iktar mix-xemx, u f’għamla ta’ bniedem, li kienet niżlet, tidher minn ġos-sema, li ġibditilhom l-attenzjoni u l-ħarsa tagħhom lejha.  “Dak x’inhu?”  It-tfal staqsew lil xulxin x’setgħet kienet: “Jien ma nafx”.

U fil-fatt, lanqas illum ma naf.  Iżda l-ġrajjiet li seħħew wara jġagħluni nemmen li dak bilfors kien l-Anġlu Kustodju tagħna li, mingħajr ma juri lilu nnifsu b’mod ċar, kien qed iħejjina għat-twettieq tal-pjanijiet ta’ Alla.

Imbagħad, jum wieħed, Alla bagħat l-Anġlu tiegħu b’messaġġ ta’ sliem u talb, b’hekk idaħħalna fil-klima tas-sopranturali, tal-fidi, tat-tama u tal-imħabba.  Jgħid: “Tibżgħux.  Jiena l-Anġlu tas-Sliem.  Itolbu miegħi”, u għarkupptejh fl-art, tbaxxa sakemm ġbinu mess ma’ l-art.  Immexxijin minn tqanqil sopranaturali, aħna għamilna bħalu, u tennejna warajh il-kliem li smagħjnih jgħid:
Alla tieghi. Jiena nemmen fik, nadurak, nitma fik, u nħobbok.  Nitolbok maħfra għal dawk li ma jemmnux fik, ma jadurawkx, ma jittamawex fik u ma jħobbukx.

Wara li tenna din it-talba għal tlett darbiet, hu qam bilwieqfa u qal:
Itolbu hekk.  Il-Qlub ta’ Ġesù u ta’ Marija huma attenti għall-leħen tat-talb tagħkom.”

F’dan il-messaġġ jiena nara lil Alla fl-Anġlu tiegħu, jibda billi jdaħħalna fit-triq tal-fidi: “Alla tiegħi, jiena nemmen.”  Għax il-fidi hija l-pedament tal-ħajja spiritwali tagħna kollha kemm hi, l-għerq li minnu joħroġ l-ilma tal-ħajja li jitmagħna u jagħtina l-ħajja.  Huwa bil-fidi li aħna naraw lil Alla u niltaqgħu miegħu, bħalma qal il-profeta Elija:  “Il-Mulej Alla jgħix, li jien ninsab fil-preżenza tiegħu.”  Jekk aħna ngħix bil-konvinzjoni ta’ din il-verità, din ir-realtà, il-fidi tagħna tiżdied, tissaħħaħ, u tagħtina s-setgħa li nidħlu fl-immensità tal-Esseri għoli ta’ Alla.

San Pawl jgħid li aħna t-tempju ta’ Alla.  Iva, iżda wkoll iktar minn hekk, ladarba Alla huwa t-tempju tagħna fejn aħna nsibu ruħna mgħaddsin fl-Esseri bla qies ta’ Alla li jara kollox, jinfed kollox, u jagħti l-eżistenza u l-ħajja lil kull bniedem.  Bħalma ħuta ma tistax tgħix mingħajr ilma, aħna ma nistgħux ngħixu mingħajr Alla.  Alla huwa l-oċean il-kbir fejn aħna ngħixu, nitħarrku u nieħdu n-nifs mill-fewġa tan-Nifs divin li Alla jagħtina kull waqt.

Huwa f’dan il-baħar li jiena ngħix, hawnhekk ngħodos, biex qatt aktar ma noħroġ.  Huwa refgħani fl-idejn ta’ Missier tiegħu u mexxieni fejn xtaqni mmur.  Jiena fiH emmint, iddedikajt lili nnifsi Lilu sakemm jogħġbu jġorrni u jeħodni lejn dak il-jum ġdid fejn jien inkun naqdiH, naduraH, u nħobbU għal dejjem ta’ dejjem.

Itlob hekk: bil-fidi u l-fiduċja, bl-umiltà tadura u tħobb sabiex il-Qlub ta’ Ġesù u ta’ Marija jirċievu t-talba tiegħek u jeħduha lejn il-Missier, bħala l-frott umli tal-ħidma feddejja tiegħu.

Hu Messaġġ ta’ sliem, sliem ma’ Alla billi nħarsu l-kmandamenti tiegħu, l-kmandamenti tal-liġi ta’ Alla, nżommuhom f’moħħna u minquxin f’qalbna, għax huma juruna triqtna lejn il-ġenna: “Jekk trid issalva, ħares il-kmandamenti” hu dak li qal Ġesù Kristu liż-żagħżugħ li staqsieh.

Fit-Tesment il-Qadim, naqraw x’qal Alla lill-poplu tiegħu wara li kien tahom il-kmandamenti: “Weġġaħ lil missierek u ’l ommok.  La toqtolx.  La tagħmilx adulterju.  La tisraqx.  La tixhedx fil-falz kontra għajrek.  La tixtieqx il-mara ta’ għajrek, u lanqas id-dar tiegħu  ....  lanqas xejn milli għandu għajrek.”  (Dt 5, 16-21)  “U żomm (minquxa) f’qalbek dan il-kliem li qed nordnalek illum; u għallimhom lill-uliedek, u titkellem fuqhom meta toqgħod bilqiegħda f’darek, u meta tkun miexi fit-triq, u meta timtedd, u meta tqum.  U torbothom b’sinjal ma’ idek, u jkunu quddiemek imdendlin bejn għajnejk.  U tiktibhom mal-ġnub tal-bibien ta’ darek u fuq bwiebek.” (Dt 6, 6-9).

L-insistenza ta’ Alla li għandna niftakru fil-kmandamenti tiegħu turina kemm huma mportanti f’ħajjitna, kemm fiż-żmien u għall-eternità.  U jekk nimmeditawhom u naħsbu fuqhom, naraw li l-gwaj kbir li qed jifni l-umanità kollu ġej min-nuqqas tal-ħarsien tagħhom.

L-imħabba hi l-bidu u t-tmiem tal-kmandamenti, s-sisien ta’ l-oħrajn kollha, r-raġuni għaliex għandna nħarsuhom kollha, li tiġborhom kollha fiha, u aħna ma nonqsux milli nħarsu xi wieħed minnhom mingħajr fl-istess ħin ma nonqsu fil-kmandament tal-imħabba lejn Alla u lejn għajrna.

Fid-Dewteronomju, Alla qal: “Isma’, O Israel!  Alla tagħna l-Mulej, il-Mulej waħdu!  Għandek tħobb lill-Mulej Alla tiegħek b’qalbek kollha, b’ruħek kollha u b’saħħtek kollha.  U dawn il-kliem li qed nordnalek illum għandhom jitnaqqxu f’qalbek.” (Dt. 6, 4-6).

Meta wieġeb lill-kittieb li resaq lejn il-Mulej u staqsieh: “Liema wieħed fost il-kmandamenti kollha huwa l-ewwel?”  Ġesù qal: “L-ewwel wieħed huwa, ‘Isma’, Israel: Il-Mulej, Alla tagħna, huwa l-Mulej wieħed; u int għandek tħobb lill-Mulej Alla tiegħek b’qalbek kollha, b’ruħek kollha, b’moħħok kollu, u bil-qawwa tiegħek kollha.’  U t-tieni hu dan:  ‘Ħobb lil għajrek bħalek innifsek.  Ma hemmx kmandament ieħor akbar minn dawn.’  Imbagħad il-kittieb qallu: ‘Sewwa qiegħed tgħid, Mgħallem; għandek raġun tgħid li wieħed hemm, u li ma hemmx ieħor ħliefu; u li tħobbu b’qalbek kollha, bl-għarfien tiegħek kollu, u bil-qawwa tiegħek kollha, u li tħobb lil għajrek bħalek innifsek, huwa aqwa minn kull sagrifiċċju tal-ħruq u mis-sagrifiċċji kollha.’  U meta Ġesù rah kemm kien wieġeb bil-għaqal, qallu: “M’intix il-bogħod mis-Saltna ta’ Alla.” (Mk 12, 28-34).


Wieħed mill-għanijiet ewlenein ta’ dan il-messaġġ huwa li jwassalna biex nagħrfu aħjar il-kmandamenti tal-Liġi ta’ Alla, l-importanza tagħhom, is-siwi tagħhom u r-responsabiltà tagħna dwar id-dmir l-għandna biex inħarsuhom bil-fedeltà u bl-imħabba, fid-dinja, u hena fil-ħajja bla tmiem.


(ikompli)

No comments:

Post a Comment