5. Id-Dubji u t-Tentazzjonijiet ta’ Luċija


Dik il-ħabta, il-kappillan sar jaf x’kien qed jiġri, u bagħat jgħid lill-ommi biex teħodni għandu.  Ommi ħassitha li setgħet terġa’ tieħu n-nifs, bil-ħsieb li l-qassis kien se jerfa’ r-responsabbiltà hu għal dawn il-ġrajjiet.  Għalhekk hi qaltli: “Għada, se mmorru l-Quddies, l-ewwel ħaġa kif jisbaħ. Imbagħad, int tmur għand ir-Reverendu Qassis.  Ħalliħ biss iġagħlek tgħid il-verità, ma jimpurtax kif; ħallih jikkastigak; ħallih jagħmel li jrid bik, sakemm iġiegħlek tammetti li kont gdibt; imbagħad inkun sodisfatta.”
Ħuti l-bniet ukoll żammew ma’ ommi u vvintaw ruxxmata theddid, sempliċement biex ibeżżgħuni dwar il-laqgħa tal-kappillan.  Jien għedt kollox dwarha lil Ġaċinta u lil ħuha.
“Aħna wkoll sejrin,” weġbuni huma.  “Ir-Reverendu Qassis qal lill-ommna biex teħodna hemm ukoll, iżda hi ma qaltilna xejn minn dawk il-ħwejjeġ.  Tħabbilx rasek!  Jekk isawwtuna, inbatu għall-imħabba tal-Mulej Tagħna u għall-midinbin.”
L-għada mort miexja wara ommi, li ma qaltli l-ebda kelma matul it-triq kollha.  Ikolli nammetti li kont nirtgħod għal ħsieb ta’ dak li kien se jiġri.  Matul il-Quddiesa, offrejt it-tbatijieti lil Alla.  Wara, ħriġt mill-knisja ma’ ommi għal għand il-qassis, u bdejt tiela’ t-taraġ li jagħti għas-setaħ.  Konna lħaqna tlajna ftit tarġiet biss, meta ommi daret lura u qalet:
“Tinkwetanix iżjed!  Issa għid lir-Reverendu Qassis li gdibt, biex nhar il-Ħadd ikun jista’ jgħid fil-knisja li kienet kollha gidba, u b’hekk tintemm il-biċċa kollha.  Biċċa xogħol tajba din!  Din il-ġemgħa kollha tiġri lejn il-Cova da Iria, biss biex titolbu quddiem arbuxell tas-siġar tal-ġandar!”
Mingħajr iktar frattarija, hi ħabbtet il-bieb.  Oħt il-qassis twajjeb fetħet il-bieb u stednitna noqgħodu bilqiegħda fuq bank u qaltilna nistennew ftit.  Fl-aħħar, il-qassis tfaċċa.  Daħħalna fl-uffiċċju tiegħu, għamel sinjal lill-ommi biex toqgħod bilqiegħda u lili qalli biex nersaq maġenb l-iskrivanija tiegħu.  Meta rajt li r-Reverenza Tiegħu kien qed jistaqsini bil-kalma, u b’manijiera ġentili ħafna, stagħġibt.  Madankollu, kont għadni mbeżża’ dwar x’kien gej.  L-interrogazzjoni saret bir-reqqa ħafna u, nażżarda ngħid, għajjietni.  It-Reverenza Tiegħu spiċċa b’din l-osservazzjoni qasira:
“Ma jidhirlix li din hi xi rivelazzjoni mis-Sema.  F’każijiet bħal dawn ġeneralment il-Mulej Tagħna jgħid lill-erwieħ li lilhom jikkomunika ħwejjeġ bħal dawn biex jgħidu b’dak li jkun ġara lill-konfessur tagħhom jew lill-kappillan.  Iżda din it-tifla, bil-maqlub, iżżommha kemm tista’ għaliha nnifisha.  Din tista’ tkun xi qerq tax-xitan.  Issa naraw.  Il-ġejjieni għad jurina x’għandna naħsbu dwar dan kollu.”

No comments:

Post a Comment