7. Omm Luċija ma emmnithiex


Bil-għajnuna tal-Mulej twajjeb, din id-dehra tajjritli s-sħab minn ruħi u erġajt ksibt il-paċi.  L-imsejkna ommi inkwetat iżjed u iżjed, hekk kif rat il-folol li ġew bil-gzuz mill-inħawi kollha.
“Dawn in-nies imsejkna,” qalet, “jiġu hawn, imqarrqin mill-ingann tiegħek, tista’ sserraħ rasek, u tassew jien ma nafx x’nista’ nagħmel biex niftħilhom għajnejhom.”
Wieħed raġel imsejken li ftaħar li għaddiena biż-żmien, li għajjarna u li saħansitra wkoll wasal li tana xeba’, staqsa lill-ommi darba waħda:
“Allura, Maria Rosa, inti xi tgħidli dwar id-dehriet ta’ bintek?”
“Ma nafx,” weġbitu.  “Jidhirli li m’hi xejn ħlief ħlieqa, li qed tqarraq b’nofs id-dinja.”
“Toqgħodx tgħid hekk tgħajjat, li ma jmurx joqtolha xi ħadd.  Naħseb li hemm nies f’dawn l-inħawi li jixtiequ ħafna jagħmlu hekk.”
“Ara, ma jimpurtanix, sakemm iġgħaluha tistqarr il-verità.  Ngħid għalija, jien dejjem ngħid il-verità, sew kontra wliedi, jew xi ħadd ieħor, jew saħansitra kontra tiegħi innifsi.”
U, tassew, hekk kien.  Ommi dejjem qalet il-verità, saħansitra kontra tagħha nnifisha.  Aħna, wliedha, midjunin lejha għal dan l-eżempju tajjeb.
Jum wieħed, iddeċidiet li terġa’ tipprova iġġgħelni nirtira kull ma kont għedt, skond ma’ qalet hi.  Waħħlet f’rasha li l-għada stess terġa’ teħodni d-dar tal-kappillan.  Kif inkun hemm, jien kelli nistqarr li kont gdibt, nitlob maħfra, u nagħmel kwalunkwe penitenza li r-Reverenza Tiegħu jidhirlu xieraq li jġgħalni nagħmel.  Din id-darba l-attakk kien tant qawwi, li ma kontx naf x’kelli nagħmel.  Aħna u sejrin, kif wasalt ħdejn id-dar taz-ziju, dħalt niġri biex ngħid lil Ġaċinta, li kienet għadha fis-sodda, x’kien qed jiġri.  Imbagħad ħriġt malajr u mort wara ommi.  Fir-rakkont tiegħi dwar Ġaċinta, jien diġà għedt lill Eċċellenza Tiegħek dwar is-sehem tagħha u ta’ ħuha f’din il-prova li l-Mulej kien bagħtilna, u kif huma talbu waqt li stennewni ħdejn il-bir, u l-bqija.
Aħna u mexjin, ommi ppridkatli prietka mill-aqwa.  Ħin minnhom, jien nitriegħed għedtilha: “Iżda, ma, kif nista’ ngħid li ma rajtx, meta rajt?”  Ommi ma qalet xejn.  Meta qrobna lejn id-dar tal-kappillan, qalet: “Ara inti isma’ x’qed ngħidlek!  Li rrid jien hu li inti tgħid il-verità.  Jekk rajt, għid hekk!  Iżda jekk ma rajtx, ammetti li gdibt.”
Mingħajr iktar diskors, tlajna t-taraġ, u l-qassis twajjeb laqgħana bi ħlewwa mill-aqwa, u kważi nista’ ngħid b’imħabba, fl-uffiċju tiegħu.  Hu staqsieni bir-reqqa, iżda bl-ikbar ġentilezza, u nqeda b’diversi tattiċi biex jara jekk nikkontradixxix lili nnifsi, jew jekk ma nkunx konsistenti fid-dikjarazzjonijiet tiegħi.  Fl-aħħar, bagħtna, filwaqt li għolla spallejh, qisu ried ifisser: “Ma nistax naqbad art ta’ dan kollu!”

No comments:

Post a Comment