Il-Knisja tal-Iżjed Imqaddsa Trinità

L-Oriġini tal-Proġett
L-idea li tinbena knisja fis-Santwarju ta’ Fatima bdiet fl-1973.  Dak iż-żmien, kien diġa jinħass il-bżonn ta’ post imsaqqaf ikbar, għaliex il-Bażilka tal-Madonna tar-Rużarju ta’ Fatima, kkonsagrata fl-1953, ma kienetx tesgħa l-pellegrini kollha, speċjalment nhar ta’ Ħadd u fiċ-ċelebrazzjonijiet speċjali.Fil-programm pastorali tal-1974 miktub mir-Rettur, huwa ppropona li jinbena Spazju Kbir Imsaqqaf għal-Laqgħat.  Iżda, kien biss fis-sena 1996 li ġew \viluppati l-pjanijiet għall-bini tiegħu.

Fl-1997, is-Santwarju organizza konkors internazzjonali.  Fid-19 ta’ Diċembru 1998, ġurija internazzjonali għażlet il-proġett ta’ perit Grieg, Alexandros Tombazis.  Dan il-perit fassal il-bini ta’ knisja ġdida fit-tarf tal-ispjanata tal-Bażilka, flok il-Pjazza Piju XII.

Wara li l-Isqof tad-Djoċesi ta’ Leiria-Fatima, D. Serafim de Sousa Ferreira e Silva approva l-pro[ett, il bini beda fi Farar 2004.  It-tqegħid tal-ewwel ġebla sar fis-6 ta’ Ġunju 2004, matul iċ-ċelebrazzjoni tas-Solennità tal-Iżjed Imqaddsa Trinità.
Bir-ra[un li l-knisja kienet iddedikata lit-Trinità Qaddisa:
  • matul id-dehriet, l-Anġlu tal-Paċi stieden b’insistenza lir-ragħajja żżgħar biex jaduraw lil Alla, Trinità Qaddisa;
  • fit-12 ta’ Mejju 1982, fil-Kappella tad-Dehriet, il-Papa Ġwanni Pawlu II lissen kliem ta’ qima lit-Trinità Qaddisa;
  • il-Ġublew tas-sena 2000 kien iddedikat lit-Trinità Qaddisa.

Fit-12 ta’ Ottubru 2007, il-Knisja tal-I\jed Imqaddsa Trinità ġiet ikkonsagrata mill-Kardinal Tarcisio Bertone, s-Segretarju tal-Istat tal-Vatikan u Legat tal-Papa Benedittu XVI, f’g]eluq taċ-ċelebrazzjonijiet b’tifkira tad-90 Anniversarju tad-Dehriet tal-Madonna ta’ Fatima.


No comments:

Post a Comment