Is-Seba’ Dehra tal-Madonna lil Luċija

Luċija tirrakonta fil-Memoirs tagħha:
 

Kien waqt li kont mitlufa f’dil-kotra ta’ ħsibijiet koroh li jien terraqt lejn il-Cova da Iria mill-Knisja ta’ Fatima, fejn, fil-għodu kmieni, għall-aħħar darba ħadt sehem fil-Quddies u tqarbint.  Fil-Cova nżilt għarkubtejja u tbaxxejt għal fuq l-ilqugħ baxx li hemm biex iħares l-art fejn kienet il-balluta li fuqha serrħet riġlejha l-Madonna.  Jien xerridt kotra ta’ dmugħ, waqt li tlabt lill-Madionna taħfirli li din id-darba ma stajtx noffri s-sagrifiċċju li jien dehrli li ma flaħtux.

Naturalment, ftakart fil-jum hieni tat-13 ta’ Mejju 1917, meta jien kont għedt ‘iva’, inwiegħed li naċċetta kull sagrifiċċju li Alla jogħġbu jibgħatli.  U dit-tifkira kienet bħal dawl fil-fond ta’ ruħi; skruplu li ma ħallilix kwiet, ġegħlni nxerred dulluvju ta’ dmugħ.

Dak il-ħin, bl-ebda mod ma kont qed naħseb fuq xi laqgħa oħra, jew li titwettaq il-wegħda: “Jien se nerġa’ niġi hawn, is-seba’ darba”.  Kien hemm ħafna nies oħra jistħoqqilhom iktar minni li Int tista’ tirrivelalhom lilek innifsek!  Iżda, mhux lill-iżgħar tfal u dawk li huma l-aktar fil-ħtieġa li l-Omm tgħin l-ewwel?  Mingħajr dubju, mis-Sema l-ħarsa tiegħek ta’ Omm kienet tħares il-passi tiegħi u, fil-mera bla qies tad-dawl ta’ Alla, inti rajt it-taqbida li għaliha kont wegħedt ħarsien speċjali.  Jien ma nħallik qatt.  Il-qalb Bla Tebgħa Tiegħi tkun il-kenn t iegħek u t-triq li twasslek għand Alla.”

Indirrizzata b’dal-mod, Int għal darba oħra nżilt mis-sema.  Kien f’dan il-ħin li jien ħassejt l-id ħabiba u materna tiegħek tmissli spallejja.  Jien erfajt għajnejja u rajtek.  Hemm kont Int, Omm Qaddisa, biex tagħtini idek u turini t-triq.  Xofftejk infetħu, u l-ħoss ħelu ta’ leħnek reġa’ ġab mill-ġdid id-dawl u s-sliem f’ruħi: “Jien qegħdha hawn għas-seba’ darba; mur, għaddi mill-mgħodija li minnha jrid jgħaddik l-isqof, din hi r-rieda ta’ Alla.”

Imbagħad jien tennejt l-‘iva’ tiegħi, issa ħafna iktar konxja mit-13 ta’ Mejju 1917.  U kif Int erġajt lejn is-sema, qisu f’daqqa t’għajn, rajt sensiela sħiħa ta’ għeġubijiet, li erba’ snin qabel f’dak il-post, tħallejt nikkontempla.

No comments:

Post a Comment