Ir-Raba’ Dehra tal-Madonna - Fit-19 ta’ Awwissu 1917


Luċija tirrakonta fil-Memoirs tagħha:

Kif diġa għidt dak li ġara f’dan il-jum, jien m’hinix se ndum fuqha hawnhekk, iżda se ngħaddi għad-Dehra li, fl-opinjoni tiegħi, ġrat fil-15 fil-għaxija.  Billi dak iż-żmien kont għadni ma nafx nikkalkula il-jiem tax-xahar, jista’ jkun li għandi żball.  Iżda jien għadni bl-idea li dan ġara fl-istess jum meta wasalna lura minn Villa Nova de Ourem.

Kont akkompanjata minn Franġisku u ħuh Ġanni.  Konna nirgħu in-nagħaġ f’post jgħidulu Valinhos, meta ħassejna xi ħaġa sopranaturali riesqa u tagħlaqna ġo fiha.  Billi ħsibna li l-Madonna kienet se tidhrilna, u ħassejna sogħba jekk Ġaċinta setgħet ma tarahiex, aħna tlabna lil ħuha Ġanni biex imur jgħidilha tiġi.  Billi hu ma riedx imur, jien offrejtlu żewġ muniti żgħar, u telaq jiġri.

Sadattant, Franġisku u jien rajna l-leħħa tad-dawl, li aħna sejjaħnielu beraq.  Ġaċinta waslet, u waqt wara, rajna l-Madonna fuq is-siġra tal-ballut.


“Xi trid minni?”

“Irridek li tibqa’ tmur fil-Cova da Iria fit-13, u li tkompli titlob ir-Rużarju kuljum.  Fl-aħħar xahar, jien se nwettaq miraklu sabiex kulħadd ikun jista’ jemmen.”

“Xi trid li jsir bil-flus li n-nies iħallu fil-Cova da Iria?”

“Ġiegħel li jsiru żewġ kataletti.  Wieħed għandu jinġarr minnek, Ġaċinta u żewġt ibniet oħra lebsin l-abjad; l-ieħor għandu jinġarr minn Franġisku u tlett itfal subien oħra.  Il-flus mill-kataletti huma għall-“festa” tal-Madonna tar-Rużarju, u dak li jibqa’ għad jgħin għall-bini ta’ kappella li għandha tinbena hawnhekk.”

“Nixtieqek tfejjaq xi persuni morda.”

“Iva se nfejjaqhom matul is-sena.”

Imbaghad b’bixra mnikkta ħafna, il-Madonna qalet:

Itolbu, itolbu ħafna, u għamlu sagrifiċċji għall-midinbin; għax ħafna erwieħ imorru l-infern, għax m’hemm ħadd biex jissagrifikaw ruħhom u jitolbu għalihom.”

U hi bdiet tiela’ lejn il-lvant.

________________________________Fit-13 ta’ Awwissu 1917, waqt li t-tfal kienu sejrin fil-Cova da Iria, huma n]atfu mill-amministratur tal-belt li ]adhom f’Vila Nova de Ourem, fejn \ammhom maqfulin.  G]alhekk id-dehra ma se]]itx dak in-nhar, i\da se]]et il-}add ta’ wara, 19 ta’ Awissu, wara li kienu [ew lura mill-]abs.

Fir-rakkont tagħha, Luċija hija żbaljata li taħseb li d-Dehra seħħet fl-istess jum li fih ġew lura mill-ħabs f’Villa Nova de Ourem.  Dan mhux korrett.  Id-Dehra seħħet il-Ħadd ta’ wara, 19 ta’ Awissu.


No comments:

Post a Comment