Is-Sitt Dehra tal-Madonna - Fit-13 ta’ Ottubru 1917


Luċija tirrakonta fil-Memoirs tagħha:


Aħna tlaqna mid-dar kmieni, nistennew li nkunu miżmumin matul it-triq.  Ġemgħat ta’ nies imlew it-toroq.  Ix-xita kienet nieżla bil-qliel.  Ommi kellha qalbha mtertqa bl-inċertezza dwar dak li kien se jiġri, u billli beżgħet li dan kien se jkun l-aħħar jum ta’ ħajti, riedet tiġi miegħi.

Fit-triq, kienu mtennija ix-xeni bħax-xahar ta’ qabel, anzi iktar kotrana u li jqanqluk.  Lanqas it-toroq imtajjna ma setgħu iżommu lil dawn in-nies milli jinżlu għarkubtejhom f’attitudni ta’ talb bil-ħerqa u ta’ umilta mill-akbar.  Aħna wasalna ħdejn il-balluta fil-Cova da Iria.  Kif konna hemm, immexxijin minn imbuttatura ġewwieni, jien tlabt lin-nies biex jgħalqu l-umbrellel tagħhom u jgħidu r-Rużarju.  Ftit wara, rajna l-leħħa ta’ dawl, u imbagħad dehret il-Madonna fuq il-balluta.

“Xi trid minni?”

“Irrid ngħidlek li għandha tinbena kappella f’ġieħi.  Jiena s-Sinjura tar-Rużarju.  Ibqgħu dejjem għidu r-Rużarju kuljum.  Il-gwerra se tieqaf, u s-suldati dalwaqt jerġgħu lura lejn djarhom.

“Għandi ħafna ħwejjeġ x’nitolbok: il-fejqan ta’ xi nies morda, il-konverżjoni ta’ midinbin, u ħwejjeġ oħra …”

“Xi wħud, iva, iżda oħrajn le.  Huma għandhom isewwu ħajjithom u jitolbu l-maħfra ta’ dnubiethom.”

B’ħarsa ta’ niket kbir, l-Madonna qalet:
“La toffendux iktar lill-Mulej Alla tagħna, għax Hu diġa offiż ħafna.”

Imbagħad, filwaqt li fetħet idejha, hija għamlithom jirriflettu fuq ix-xemx, u waqt li telgħet il-fuq, ir-rifless tad-dawl tagħha nnfisha issokta jkun proġettat fuq ix-xemx infisha.Eċċellenza, din hija r-raġuni għaliex jien għajjatt lin-nies biex iħarsu lejn ix-xemx.  L-għan tiegħi ma kienx li niġbdilhom l-attenzjoni għax-xemx, għax jien lanqas kont naf li qegħdin hemm; jien kont immexxija nagħmel hekk taħt il-ħarsien ta’ imbutatura ġewwienija.

Wara li l-Madonna kienet għebet fil-bogħod bla qies tas-sema, aħna rajna lil San Ġużepp bit-Tfajjel Ġesu u lill-Madonna liebsa l-abjad b’mantel blu, ħdejn ix-xemx.  San Ġużepp u t-Tfajjel Ġesu dehru jbierku lid-dinja għax huma għamlu s-Sinjal tas-Salib, b’idejhom.  Meta, wara ftit, id-dehra ma baqgħetx tidher, rajt lil Mulej tagħna u lill-Madonna: dehrli li kienet il-Madonna tad-Duluri.  Il-Mulej tagħna deher ibierek lid-dinja bl-istess mod kif kien għamel San Ġużepp.  Din id-dehra għebet ukoll, u jien rajt lill-Madonna għal darba oħra, din id-darba tixbah il-Madonna tal-Karmelu.


No comments:

Post a Comment